Algemene voorwaarden d.d. 1 mei 2018 van De IJsvogel, ingeschreven onder nummer 71442669 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.       Toepasselijkheid

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere – tussen de IJsvogel en koper c.q. bruiklener gesloten – koopovereenkomst, bruikleenovereenkomst, rechtsbetrekking, aanvullende- of vervolgopdracht of andere overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt.

1.2       Alle opdrachten tot levering worden uitsluitend gegeven aan de IJsvogel, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht tot levering door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.3       De uitvoering van de verstrekte opdracht tot levering geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Koper. Derden kunnen aan de inhoud van verrichte levering geen rechten ontlenen. De Koper vrijwaart de IJsvogel tegen alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de opdracht tot levering aan de Koper.

1.4       De toepassing van de door Koper gehanteerde algemene (verkoop- en levering) voorwaarden worden uitdrukkelijk door de IJsvogel van de hand gewezen.

2.       Regulier aanbod, offertes en aanbiedingen.

2.1     De IJsvogel biedt diensten aan betreffende het verkopen van IJs en aanverwante artikelen

Het reguliere aanbod en alle offertes en aanbiedingen van de IJsvogel zijn vrijblijvend, tenzij in het reguliere aanbod, de offerte of de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Indien geen aanvaardingstermijn is opgenomen, kan aan het reguliere aanbod, de offerte of de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop het reguliere aanbod, de offerte of de aanbieding ziet (tijdelijk) niet meer verkrijgbaar is.

2.2     Een geplaatste bestelling door Koper, kan de IJsvogel slechts binden na een schriftelijke bevestiging van de geplaatste bestelling /  een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of door de IJsvogel of door feitelijke levering.

2.3     De overeenkomst kan door de IJsvogel  herroepen worden in geval de Koper niet aan de door de IJsvogel gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan

2.4     De IJsvogel kan per offerte of aanbieding een minimum bestelhoeveelheid hanteren.

2.5     Alle offertes, aanbiedingen en overige prijzen van de IJsvogel zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

2.6     Is bij de totstandkoming van een koopovereenkomst geen uitdrukkelijke koopsom overeengekomen, dan gelden de reguliere prijzen van de IJsvogel.

2.7     De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, de IJsvogel geen producten zal leveren.

2.8     Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de IJsvogel worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

De IJsvogel kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

3.       Levering producten

3.1     De IJsvogel  levert de bestelde producten zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens de IJsvogel geleverd of op de door Koper opgeven leveringsdatum. De door de IJsvogel aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

3.2     Leveringen vinden plaats op het door de IJsvogel aangeven leverings- of afhaaladres

3.3     De IJsvogel behoudt zich het recht voor om bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij anders overeengekomen.

3.4     Koper is slechts gerechtigd producten retour te zenden aan de IJsvogel, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de IJsvogel.

3.5     Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn draagt de IJsvogel zorg voor een levering binnen een redelijke periode, behoudens overmacht situaties. De IJsvogel komt niet in verzuim te verkeren door het enkel overschrijden van voornoemde leveringstermijn.

3.6     De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

4.       Facturatie

4.1     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van een factuur door Koper te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, kwaliteit of andere geschillen schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.

4.3     Indien Koper ondanks sommatie in gebreke blijft met het voldoen van de factuur, komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de IJsvogel, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is de IJsvogel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

5.       Tussentijdse prijsstijgingen

5.1     De IJsvogel is gerechtigd de overeengekomen koopsom van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een geaccordeerde offerte of tot stand gekomen koopovereenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmateriaal of overheidslasten een verhoging ondergaan.

5.2     Onder het voornoemde wordt mede verstaan, doch niet slechts beperkt tot: prijsstijgingen van elektriciteit, goederen die verkoper van derden betrekt, overheidslasten, vrachtkosten en assurantiepremie.

5.3     Tussentijdse prijsstijgingen van meer dan 5% van de overeengekomen koopsom geven de Koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen door de IJsvogel. Koper kan dit recht slechts inroepen binnen twee weken na het bekend worden met de tussentijdse prijsstijging.

 

6.       Gebrekkig product of verpakking

6.1     Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken.

6.2     Andere klachten omtrent het product dienen terstond na het ontdekken – of redelijkerwijs kunnen ontdekken – van het gebrek binnen 6 uur te worden gemeld aan de IJsvogel. Bij deze melding is Koper verplicht bewijstukken aan te leveren, zoals, doch niet beperkt tot: foto’s, monsters en productienummers.

6.3     Het recht van Koper om zich te beklagen over een gebrekkig product of verpakking vervalt indien Koper niet terstond na het ontdekken van het gebrek hier binnen 6 uur melding van maakt. De bewijslast omtrent de tijdige melding van een gebrek rust op Koper. Het recht van Koper vervalt eveneens indien Koper wijzigingen aanbrengt aan de aard, de samenstelling, dan wel de verpakking van het product.

6.4     Indien er sprake is van een door de IJsvogel vastgesteld gebrek staat het Koper vrij te kiezen tussen een vervangend product of creditering van de gebrekkige levering.

 

7.      Overmacht

7.1     In geval van overmacht is de IJsvogel niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. De IJsvogel  is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

7.2     Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

7.3     De IJsvogel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.4     Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de IJsvogel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de IJsvogel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

7.5     De IJsvogel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.6     Voor zover de IJsvogel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de IJsvogel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8.  Aansprakelijkheid

8.1     Iedere aansprakelijkheid van de IJsvogel voor schade, buitencontractuele aansprakelijkheid daaronder begrepen, is beperkt tot een bedrag van  de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig of gebrekkig geleverde producten.

8.2     Onder netto factuurwaarde wordt verstaan: het factuurbedrag minus emballagekosten, en BTW.

8.3     De IJsvogel is nimmer aansprakelijk voor, mede daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, directe of indirecte gevolgschade, inkomstenderving, gemiste besparingen dan wel bedrijfsschade.

8.4     Een aanspraak op schadevergoeding van de Koper vervalt in ieder geval 1 maand nadat de Koper bekend wordt met de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor de IJsvogel aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

8.5     De IJsvogel is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten van derden die bij de uitvoering van een levering van producten ingeschakeld worden.

8.6     Koper vrijwaart de IJsvogel tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de levering van producten aan Koper, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

 

9.  Ontbinding

9.1     De IJsvogel heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te ontbinden, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de IJsvogel tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

9.2     in geval Koper ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet – na in gebreke te zijn gesteld – wordt hersteld;

9.3     in geval door de Koper surseance van betaling is aangevraagd, de Koper in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;

9.4     in geval van overlijden en/of vermissing van de Koper.

 

10.  Eigendomsvoorbehoud

10.1   Alle door verkoper geleverde producten blijven (voorwaardelijk) eigendom van de IJsvogel tot de Koper de overeengekomen koopsom, alsmede enige andere vordering waarop de IJsvogel recht heeft, zoals bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan.

10.2   Koper heeft geen recht de goederen door te verkopen of te verwerken.

Aanvullende voorwaarden Foodtruck / IJsbrommer

Mocht je de IJsbrommer willen boeken, gaat dit op basis van beschikbaarheid. Pas als de IJsvogel beschikbaarheid heeft bevestigd via de website www.ijsvogelzuidland.nl  kan de boeking geaccepteerd worden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1   Op iedere opdracht en iedere rechtsverhouding tussen de IJsvogel en de Koper is Nederlands Recht van toepassing.

11.2   De werking van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, Wenen d.d. 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3   Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst van opdracht, worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

11.4   Indien één of meerdere van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepaling(en) nietig of vernietigbaar zijn of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in overleg treden om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling(en) dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het beoogde economisch of juridisch effect zo dicht mogelijk benadert.

11.5   De algemene voorwaarden worden bij het aangaan van iedere overeenkomst ter hand gesteld. Bovendien worden de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.